HZV LUTRA

DISCLAIMER

DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website lutrahelmond.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de HZV Lutra website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel HZV Lutra zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan HZV Lutra niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
HZV Lutra garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. HZV Lutra wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie gebruiken

HZV Lutra behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HZV Lutra of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

HZV Lutra behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Responsible disclosure

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als je een beveiligingsprobleem ontdekt, vragen wij je dat zo snel mogelijk aan HZV Lutra te melden door je bevindingen te mailen naar webmaster@lutrahelmond.nl. Zo kan HZV Lutra vervolgens maatregelen treffen. Dit heet responsible disclosure. Verder verzoeken we je de informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen tot dit is opgelost. Als je een kwetsbaarheid ontdekt, maak hier geen misbruik van. Met misbruik bedoelen we:

  • het plaatsen van malware;
  • het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem;
  • veranderingen aan te brengen in het systeem;
  • het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen;
  • het gebruik van het zogeheten ‘bruteforcen’ om toegang tot systemen te verkrijgen;
  • het gebruik van denial-of-service aanvallen of social engineering.
Scroll naar boven